Ekko

Có EKKO, nhận lương mỗi ngày

Ngày trước: đi làm mỗi ngày, chờ lương cuối tháng
Bây giờ: đi làm mỗi ngày, nhận lương khi cần, 24/7

VÍ DỤ CUỘC SỐNG THAY ĐỔI THẾ NÀO

KHI CÓ EWA

Đã có hơn 80% người lao động tại Tập đoàn Ecopark

hưởng ứng sử dụng ứng
dụng ứng lương Ekko