Ekko

Bạn chỉ cần chọn "Ứng lương", nhập số tiền muốn ứng, và xác nhận mật khẩu là sẽ nhận được tiền trong vòng 15 giây