Ekko

Tín nhiệm của khách hàng là ưu tiên hàng đầu

Bảo mật thông tin Người dùng là ưu tiên nghiêm ngặt nhất của Ekko. Hệ thống và ứng dụng Ekko đã đạt tiêu chuẩn ISO 27001 cũng như vượt qua kỳ kiểm tra đánh giá an toàn thông tin (PenTest) hằng năm.