Ekko

Tuyển dụng hiệu quả hơn với gói phúc lợi an sinh tài chính

85% khách hàng của Ekko chia sẻ rằng EWA là một công cụ hữu hiệu, với chi phí thấp để tuyển dụng và giữ chân nhân tài, đồng thời thể hiện thiện chí của đội ngũ quản lý với nhân viên của mình