Ekko

Với app ứng lương Ekko, bạn có thể ứng lương bất cứ khi nào cần để chủ động chi tiêu, xử lý công việc thay vì phải đợi đến ngày trả lương.