Ekko

3. Tạo mật khẩu

Tạo mật khẩu bao gồm 6 chữ số và nhập lại mật khẩu để xác nhận. Sau đó, bạn có thể bắt đầu ứng lương bất cứ lúc nào.