Ekko

EKKO - nhà cung cấp
giải pháp ứng lương TIên phong ở Việt Nam

Ứng lương linh hoạt không chỉ là số tiền lương mà người lao động được trả, mà còn là cách họ được trả và cách họ được trao quyền làm chủ thành quả lao động họ đã làm ra.

Cách hệ thống EKKO

vận hành

Miễn phí thử nghiệm


    Thông tin cá nhân
    Thông tin doanh nghiệp