Ekko

Lợi ích tài chính

Doanh nghiệp nhận được các lợi ích tài chính nhất định từ việc sử dụng nguồn tiền của Ekko để ứng lương cho người lao động, cùng với sự linh hoạt về thời gian thanh toán.

Tuyển dụng dễ dàng hơn

Doanh nghiệp có thêm một phúc lợi nhân sự để tăng tính hấp dẫn cho công tác tuyển dụng cũng như năng suất làm việc của người lao động. ​

Phát triển bền vững

Hỗ trợ doanh nghiệp đạt mục tiêu ESG bằng việc tạo ra nơi làm việc có trách nhiệm, bền vững và toàn diện.