Ekko

Nhận lương linh hoạt, nhanh chóng

Nhận lương theo nhu cầu chỉ với 03 thao tác, và nhận tiền sau 15 giây không kể giờ giấc, ngày nghỉ, ngày lễ.

Có thể sử dụng
dù có lịch sử tín dụng xấu

Dù đã từng có lịch sử tín dụng xấu, người lao động có thể tiếp cận nguồn tài chính khi họ cần, miễn họ vẫn tiếp tục làm việc.

Hiểu rõ và quản lý
tài chính hiệu quả

Cung cấp khoá học về quản lý tài chính cá nhân giúp người lao động có kiến thức để chủ động quản lý tài chính của mình.

Tránh xa
tín dụng đen

Ekko giúp người lao động có thể tránh xa tín dụng đen cùng các hình thức thu hồi nợ phi đạo đức.