Ekko

Không cần phải đi "vay nóng" để rồi lo lắng việc bị siết nợ, giờ đây bạn đã có thể ứng lương mọi lúc mọi nơi trên ứng dụng Ekko.